Made in Poland
Bezpłatna dostawa od 189 zł
 
0
0.00 PLN
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego JuluLove

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto - uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument - Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin - niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy JuluLove prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.jululove.pl
Sprzedawca - Katarzyna Parczyńska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Parczyńśka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9462516464, nr REGON 383045448 , Piotrawin 26A 21-002 Jastków

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  1. Adres pocztowy: Piotrawin 36A 21-002 Jasków
  2. Adres e-mail: sklep@jululove.pl
  3. Telefon: +48 576 057 575

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
    • urządzenie z dostępem do Internetu,
    • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

    1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
    2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
    3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
    4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
    5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
    6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
    7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
    8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.


§ 5 PŁATNOŚCI

    1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
    • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
    • Za pośrednictwem platformy płatniczej:
                                     Przelewy24
    2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
    3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie dostaje paragon dołaczony do zamówienia, bądź fakture, jeśli zaznaczył ta opcje podczas skąłdania zamówenia.


§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

    1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
    2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
    3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
    4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
    5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
    • za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
    • za pośrednictwem Poczty Polskiej
      
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
    2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia:
        1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
        2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
    3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
    4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
    5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
    6. Sprzedawca dokonuje zwrotu na podstawie dowodu zakupu - paragonu. Jego przesłanie jest konieczne do rozpoczęcia procesu zwrotu należności.
    7. Konsumentowi, dokonującemu zakupu produktów spersonalizowanych, wykonanych na indywidualne zamówienia klienta i według jego specyfikacji, nie przysługuje prawo do zwrotu tych produktów w sposób określony w ust. 1 (art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
    8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
    9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:Piotrawin 36A 21-002 Jastków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
    11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
    12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
    13. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
    14. Sklep nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem, usługą “e-przesyłka” lub paczkomatami. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem, po uprzednim poinformowaniu Sklepu o tym fakcie.
    15. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być czysty, odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (najlepiej wysłany w tym samym opakowaniu w jakim przesłał go Sklep).


§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
        1. produktów spersonalizowanych, wykonanych na indywidualne zamówienia klienta i według jego specyfikacji - sposób określony w ust. 1 (art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).


§ 9 REKLAMACJE

    1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
    2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
        1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
        2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
        3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
        4. żądać usunięcia wady.
    3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
    4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Piotrawin 36A 21-002 Jastków
    5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
    6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
    7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
    8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
        1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
        2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
        3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
        4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 10 DANE OSOBOWE

    1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
    2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 11 ZASTRZEŻENIA

    1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
    2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
    3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
    4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

    1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
    2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
    3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Kunsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
    4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Regulamin konta
Regulamin konta w sklepie JuluLove


SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE

Konto - uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep - sklep internetowy Sklep Pastelowe Love prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.pastelowelove.pl
Sprzedawca - Katarzyna Parczyńska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Parczyńśka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9462516464, nr REGON 383045448 , Piotrawin 26A 21-002 Jastków


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

    1. Adres pocztowy: Piotrawin 36A 21-002 Jasków
    2. Adres e-mail: sklep@jululove.pl
    3. Telefon: +48 576 057 575


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

    1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
        ◦ aktywne konto e-mail
        ◦ urządzenie z dostępem do Internetu
        ◦ przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies


§ 4 KONTO

    1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
    2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
    3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
    4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
    5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
    6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@jululove.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.


§ 5 REKLAMACJE

    1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail  sklep@jululove.pl.
    2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
    3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
        1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest  bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
        2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
        3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 6 DANE OSOBOWE

    1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
    2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 7 ZASTRZEŻENIA

    1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
    2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
    3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
    4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
        1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
        2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
        3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
    5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
    6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@jululove.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
    7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
    8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
    9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Regulamin newslettera
sklepu JuluLove


SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienie końcowe


§ 1 DEFINICJE

Newsletter - nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep - sklep internetowy JuluLove prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.jululove.pl
Usługodawca - Katarzyna Parczyńska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Parczyńśka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9462516464, nr REGON 383045448 , Piotrawin 26A 21-002 Jastków
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.


§ 2 NEWSLETTER

    1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
    2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
    3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
    4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
    5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
    6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: sklep@jululove.pl
    7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.


§ 3 REKLAMACJE

    1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@jululove.pl.
    2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.


§ 4 DANE OSOBOWE

    1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
    2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
    2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
    3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
    4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: sklep@jululove.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
    5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

Design by Freeline.pl
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj»